The London Ear – David Turpin

David Turpin in a field of long grass